Privacyverklaring

Present Danger, gevestigd aan Van Heeswijkstraat 102 5171 KL Kaatsheuvel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Volledige contactgegevens
V.O.F. Present Danger
Van Heeswijkstraat 102
5171 KL Kaatsheuvel
tel.:0416-279736 / 06-28138226
Website:www.presentdanger.nl
E-mail   :info@presentdanger.nl

Present Danger geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitende gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij voor u en uw gebruik van onze dienst hebben verzameld. Wij geven uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Present Danger verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
            - E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ Present Danger.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Present Danger verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
            - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen            voeren. Gegevens worden niet opgeslagen in een gebruikersdatabank;
            - Het afhandelen van uw betaling;
            - Present Danger verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
               gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Present Danger maakt géén gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Present Danger) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Present Danger bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Jaarlijks worden de gegevens opgeschoond van klanten waarvoor geen overeenkomst tot stand is gekomen. Bij het realiseren van een overeenkomst wordt de termijn van de fiscale bewaarplicht in acht genomen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Present Danger verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Present Danger gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Op de website van Present Danger staan links naar andere sites. Bij het klikken op één van deze links komt u automatisch terecht bij het privacy-beleid van de nieuwe bron die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Present Danger en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ Present Danger.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek dit mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.
Present Danger wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Present Danger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevens van onze klanten worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ presentdanger.nl

Aanpassen privacyverklaring

info@ Present Danger.nl behoudt het recht voor het aanpassen van deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? We horen het graag van u.

 

Datum van opstelling: 25-5-2018